પેટન્ટ

2021 સુધી, વેવેલન્થ છે51માન્ય પેટન્ટ, સહિત14 શોધ પેટન્ટ અને37 ઉપયોગિતા મોડેલો;માલિકી ધરાવે છે8 સોફ્ટવેર કોપીરાઈટ

pn (3)
pn (1)
pn (2)